พฤติกรรมของคนเล่นเรือยางมักจะมีความชอบที่เหมือนๆกัน

คุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายให้ลูกๆ ได้เข้าใจว่า ความประหยัด คือการกระทำซึ่งกระทำยับตนเองโดยที่ไม,ส่งผลเดือดร้อนหรือกระทบ กระเทือนผู้อื่น เช่น ปิดไพ่ฟ้าทุกครังเมื่อเราไม่ใช้ประโยชน์จากแลงสว่าง เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายในส่วนของค่าไพ่ หรือไม่ซื้อสิ่งของฟ่มเฟือยที่  เรือยางpvc มีราคาแพงเกินไป เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนของตนเอง เป็นต้น แต่ความขี้เหนียวหรืองกนั้น คือการกระทำของตนเองซึ่งส่งผลกระทบ ต่อบุคคลอื่น เช่น ปิดไฟฟ้าทุกครั้งที่เราไม,ต้องการแสงสว่าง โดยไม่ คำนึงว่ามีผู้อื่นที่ยังจำเป็นต้องใช้ไพ่ดวงนั้นอยู่ หรือซื้ออาหารมารับประทาน ที่โรงเรียนคนเดียว ในขณะที่เพื่อนๆ นำอาหารมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันยัน ในกลุ่ม หรือไม่เคยให้เพื่อนๆ ยืมข้าวของเล็กๆ น้อยๆ เลย เช่น ยางลบ ดินสอ ทั้งๆ ที่เราไม่เดือดร้อน สิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมของคำจำกัดความ ว่า งก หรือ ขี้เหนียวนั้นเองซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวโดยรวม คือการซื้อของอย่างไม่รู้คุณค่า ที่แท้จรืงซื้อของที่มีราคาถูกเข้าไว้ แต่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์หรือคุณภาพ และความเหมาะสมใดๆ เลย ที่สำคัญคือไม่รู้จักแบ่งปัน ไม่มีความมี นั้าใจเอื้อเฟือเผื่อแผ่ยับผู้คนรอบข้าง การกระทำเหล่านี้ไม่ส่งผลดีต่อตัว เราเอง คนในครอบครัวกระทั้งผู้คนรอบกายแต่อย่างใด มีแต่ผลเสียที่ เกิดตามมา ทั้งการเงินก็ไม่สามารถเก็บออมได้อย่างถูกหลัก เพื่อนฝูง ญาติพี,น้องก็ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย
ในกรณีที่เราไม่เคยแบ่งปันนํ้าใจให้กับใครๆ เลย เมื่อถึงคราวที่ เราเดือดร้อนจริงๆ ก็จะไม่มีใครคิดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือแสดง นํ้าใจหยิบยื่นสิ่งใดตอบแทนให้แก,เราเช่นกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควร ให้ความสำคัญในการอธิบาย แยกแยะการกระทำดังกล่าวให้ลูกๆ ได้ เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เขาสามารถประพฤติตน เรือยางไวนิล  ให้เป็นไปตาม วัฒนธรรมอันดืงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สิ่งเหล่านี้จะล่งผล กระทบต่อการปฏิบัติตัวรวมถึงความอยู่รอดของเด็กๆ ในอนาคต จะล่ง ผลให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีทัศนะวิสัยที่ดี มองการณ์ไกลและไม่เบียดเบียนผ้อื่นซึ่งความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เป็นสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้มนุษย์เราอยู่รอดปลอดกัยในสังคมของคนหมู่มาก และยังทำให้ เด็กๆ เติบโตมาโดยเป็นที่รักของคนอื่นที่ได้ใกล้ชิดเขา สิ่งเหล่านี้คือส่วน หนึ่งซึ่งทำให้เขาสามารถหลีกหนีความจน และเป็นคนมั่งมือย่างแท้จริง ได้ในที่สุด“การรู้จักให้และแบ่งปัน ไม่ใช่เรื่องฟ่มเพื่อยในการใช้ชีวิต” เมื่อคุณพ่อคุณแม่สร้างความเชื่อให้แก’ลูกๆ ในการ จะเริ่มทำสิ่งใดให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้แล้วนั้นก็ควร ที่จะสอนให้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง รวม ถึงการสอนให้เด็กๆ เป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงิน ใช้จ่าย อย่างประหยัดและหมั่นเก็บออมไม่ว่าจะเพื่อสิ่งใดก็ตาม เซ่น เพื่ออนาคตของตัวเด็กๆ เอง เพื่อทุนการศึกษา หรือ แม้กระทั่งเพื่อสิ่งของที่เขาอยากได้ หากเด็กๆ ขาดความตั้งมั่นและตั้งใจจริง ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้น กระทำสิ่งใดก็ตาม จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้เลย ความตั้งมั่นย่อม เกิดขึ้น เรือยางสูบลม จากการฝันถึงอนาคต แล้วตามมาด้วยการวางแผนชีวิต คุณ พ่อคุณแม่สามารถกระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องราวเหล่านี้ให้แก่ ลูกน้อยได้โดยที่เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้จากการที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจ ทำสิ่งใดก็ตาม และเมื่อเกิดเป็นผลสำเร็จเด็กๆ จะได้เห็นและเรียนรู้ใน สิ่งที่ได้รับไปพร้อมๆ กัน แล้วเขาจะได้รู้คุณค่าจากการกระทำด้วยความ ตั้งใจเหล่านั้นด้วย ในที่สุดเด็กๆ ก็จะมีทัศนคติที่ดีและประพฤติตัวตาม แบบอย่างที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ไปโดยปริยาย

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s